Stadgar

01 jan
2011

Stadgar

Stadgar för örkälla samfällighetsförening

Antagen vid stämman 13-04-27 Ladda ner som PDF

§ 1 Föreningens namn

Föreningen firma är örkälla samfällighetsförening

§ 2 Samfälligheten och grunderna för förvaltning

Anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggnings-
beslut 1975-09-12 (Dnr c3 99/74). Samfälligheten skall
förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts
om dess ändamål.

§ 3 Medlem

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed
jämnställd egendom, som har del i samfällighet upptagen
under § 2.
Medlem som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin
bidragsskyldighet får deltaga i stämma med ej utöva rösträtt
innan han fullgjort vad han eftersatt.

§ 4 Stämma

A) Ordinarie stämma skall årligen hållas under april månad på
tid och plats som styrelsen anvisar.

B) Vid årsmötet närvarande medlem har en röst

C) 3 veckor före ordinarie stämma skall kallelse med dagordning
samt förvaltningsberättelse, inkomst-, utgiftsstat och
revisionsberättelse sändas ut till medlemmarna.

D) Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg anslås på
föreningens anslagstavlor.

E) Föreningens räkenskapsperiod omfattar 1/1 -31/12

F) För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna
på ordinarie stämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter.
Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast
4 veckor före ordinarie stämma.

G) Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens
verksamhet. Motion som skall behandlas på stämma skall vara
styrelsen tillhanda senast två veckor före stämman.

H) Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1. val av ordförande för stämman
2. val av sekreterare för stämman
3. val av justeringpersoner tillika rösträknare
4. styrelsen och revisorernas berättelser
5. ansvarsfrihet för styrelsen
6. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar.
7. arvoden
8. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt förslag till medlemsavgift.
9. Val av ordförande
10. val av övriga styrelseledarmöter
11. val av revisorer
12. val av valberedning
13. val av driftansvariga
14. övriga frågor

I) Beslut på stämman fattas med acklamation om inte omröstning
begärs.
Val ska ske med slutna sedlar om detta begärs.

J) Röstning med fullmakt är tillåten. Fullmakt skall registreras
vid stämmans öppnande. Ingen medlem får ha mer än en fullmakt.

K) För beslut om stadgeändring krävs två tredjedels majoritet
på stämman.

L) Över beslut som fattas på föreningsstämman skall genom styrelsen försorg
föras protokoll, vilket skall hållas tillgängligt för medlemmarna
senast 2 veckor efter stämman.

§ 5 Extra stämma

Extra stämma hålls när styrelsen finner detta lämpligt eller
när minst en femtedel av medlemmarna skriftligt begär detta.

§ 6 Underhålls och förnyelsefond

Till föreningens underhålls och förnyelsefond skall avsättas
minst 6000 kronor årligen.

§ 7 Styrelse

A) För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Uppsala
kommun.

B) Styrelsen skall bestå av minst 5 ledarmöter och 3 suppleanter.

C) Mandatperioden för ordförande är et år, övriga styrelse-
ledarmöter väljs på 2 år. Val bör ske växelvis.

D) Styrelsen skall:
1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar
2. föra räkenskaper
3. föra förteckning över ägare tillika medlemmar
4. årligen inför ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse
över ekonomi och verksamhet.
5. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver

E) Kallelse och dagordning till styrelsesammanträde skall vara
ledamöterna och suppleanterna tillhanda minst en vecka före
mötet.
Ledamot som är förhindrad att närvara skall meddela
detta till ordförande som kallar in en suppleant.
Suppleant som ej tjänstgör har rätt att närvara vid
sammanträdet och har yttranderätt men ej rösträtt.

F) Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning
och minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Enkel majoritet gäller som styrelsens beslut.
Vid lika röstetal avgörs val genom lottning och i andra frågor
gäller ordförandes röst som utslagsröst.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst
två tredjedelar av styrelseledarmöterna är närvarande och ense
om beslutet.

Den som deltagit i avgörande av ärende äger rätt att avge
reservation mot beslutet. Sådan reservation skall avges före
sammanträdets slut.

Protokoll över ärendena i vilka styrelsen fattat beslut skall
föras med datum, deltagande ledamöter och suppleanter,
kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt ev.
Reservationer. Protokollet skall justeras av ordförande
eller annan ledamot som vid förfall för ordförandet lett
sammanträdet.

Skriven av Andreas Edin
Senast uppdaterad fredag, 24 maj 2013 09:51