Extra möte

30 aug
2018

Extra möte

Örkälla Samfällighetsförening

Protokoll från extra årsmöte den 25 augusti 2018 kl.12.00 i föreningshuset

 • 1. Mötets öppnande

Lars Hedin hälsade alla 21 personer från 17 tomter välkomna och förklarade mötet för öppnat

 • 2. Mötet vederbörligt utlyst

Mötet ansågs vederbörligt utlyst då kallelsen gått ut minst 3 veckor före denna dag.

 

 • 3. Godkännande av dagordningen

Den förslagna dagordningen godkändes

 

 • 4. Godkännande av debiteringslängd

Debiteringslängden presenterades och godkändes.

2 stycken fullmakter lämnades in.

 

 • 5. Val av mötesordförande

Lars Hedin tomt 90 valdes enhälligt

 

 • 6. Val av mötessekreterare

Margaretha Andersson tomt 91 valdes enhälligt

 

 • 7. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

Niklas Åhs tomt 60 och Ingemar Lekeby tomt 31 valdes enhälligt

 

 • 8. Ökade kostnader för snöröjning samt sandning

Denna kostnad har redan överskridit budgeten på 78.000 kr med 22.000 kr. Eventuellt kommer vi att försöka köpa in halkstopp själva för att minska kostnaden i framtiden. Synpunkter kom fram om att snöplogningen har skötts bra detta år.

 

 • 9. Ökade kostnader för vattnet

Det har varit ett flertal läckor under detta år. 4 – 5 läckor är åtgärdade. Merparten av dessa läckor beror på att tomtägaren ej stängt vattenavstängaren då de lämnat sitt hus. Det finns fortfarande läckor kvar och det rinner i dagsläget ut ca 15 – 20 m3/dygn. De vattenansvariga har nu någorlunda grepp om var läckorna befinner sig och kommer förhoppningsvis att kunna åtgärda dessa under hösten. De flesta läckor uppstår vid tomtgränsen vilket medför att det är tomtägarens ansvar.

Vi anmodar alla att se över sina avstängare och att alla ser till att vattnet är avstängt när man lämnar sitt hus under flera dagar!

Vill man ha hjälp att byta avstängare så har Lucas Choroszucha tomt 94 sagt att han är villig att ställa upp mot en avgift samt kostnaden för avstängaren som uppgår till ca 4-5000 kr.

 

 • 10. Beslut om engångshöjning av medlemsavgiften om 500:- per tomt

Det beslutades enhälligt om en tillfällig debitering av medlemsavgiften med 500:-. Denna höjning kommer på nästa faktura där den är sammanslagen med kommande avgift på 2.400:-. Totalt blir då nästa avgift som faktureras 2.900:-.

 

 • 11. Plats där protokollet sätts upp

Lasse informerade att årsmötets protokoll kommer att sättas upp på våra anslagstavlor samt läggas upp på hemsidan, dessutom kommer det att skickas ut till samtliga som anmält en e-postadress.

 

 

 

 

 • 12. Övrigt

Det kom upp ett förslag om att ta bort anslagstavlorna då de flesta numera kan få information via mejl. Beslut tas på nästa årsmöte.

 

Alla ska se över sina tomtgränser vad gäller häckar och träd så att inget hänger över vägen då snöplog, sopbil och andra större fordon ska ta sig fram!

 

Obs! På vändplatserna är det parkering förbjuden!

 

 

§ 13. Avslutning

Lars Hedin tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

 

-----------------------------------------

Margaretha Andersson

 
 

Justeringsmän

 

------------------------- -----------------------------

Niklas Åhs Ingemar Lekeby

 

 

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad torsdag, 30 augusti 2018 05:58