Startsidan

06 jun
2018

Öppning för bad i poolen

Datum glömde vi skriva när poolen öppnas. Det är från idag 6 juni.

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad onsdag, 06 juni 2018 07:51

05 jun
2018

Vår pool

 

 

 

 

Hej,

 

Kan med glädje meddela att vår pool är färdig att nyttjas från ovan nämnt datum.

Poolansvariga plus andra har jobbat på bra och gjort ett strålande jobb med renovering och finputsning av systemet.

Beslutet från årsmötet om luftvärmepumpen är genomfört så den är på plats och i funktion, utbyggnaden av poolpumphuset är nästan färdigt med en del mindre saker som kvarstår.

 

Hälsningar

Styrelsen

 

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad tisdag, 05 juni 2018 07:01

07 maj
2018

29 april

Örkälla-Spångbo Vägsamfällighetsförening

             Årsmötesprotokoll

 

Tid: Söndagen den 29 april 2018

Plats: Örkälla Föreningshus

Närvarande: 10 medlemmar

 

§ 1 Mötets öppnande                                    Ordförande Lars Hedin hälsade alla medlemmar välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 2 Mötet vederbörligt utlyst                      Mötet förklarades för vederbörligt utlyst.

§ 3 Godkännande av dagordning                Dagordningen godkändes. 

§ 4 Val av mötesordförande                         Till mötesordförande valdes Lars Hedin 

§ 5 Val av mötessekreterare                        Till mötessekreterare valdes Margaretha Andersson      

§ 6 Val av 2 justerare tillika rösträknare   Till justerare och rösträknare valdes Håkan Jansson  och Rolf Andersson

§ 7 Godkännande av debiteringslängd      Debiteringslängden godkändes                 

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse       Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna  

§ 9 Kassörens & revisorernas berättelse   Kassören redogjorde för ekonomin som är god. Det finns 570.000:- på banken. Då det inte är klart om vi får bidrag i fortsättningen för att belägga vägen har vi pengar som räcker för detta års beläggning.

                                                                         Ingen revisor var närvarande men revisorsberättelsen lades fram.

                                                                         Dessa godkändes och lades sedan till handlingarna.       

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen                 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.                                                  

§11 Val av ordförande                                  Till ordförande valdes Lars Hedin.

§12 Val av 2 st styrelseledamöter på 2 år  Till styrelseledamöter på 2 år valdes Tommy Andersson och Gunnar Jäll                     

§13 Val av 2 st styrelse-                                Till styrelsesuppleanter på 1 år valdes Niklas Ås och

suppleanter på 1 år                                       Margaretha Andersson      

§14 Val av revisor på 2 år                            Till revisor på 2 år valdes Lennart Säterberg 

§15 Val av 2 st revisors-                               Till revisorssuppleanter på 1 år valdes Jens Ahrgren suppleanter 1 år                                            och Lisa Sannerstedt

§16 Val av valberedning                              Till valberedning valdes Stig Karlsson, Kenneth Svensson och Rolf Andersson

§17 Arvoden                                                 Styrelsens arvoden för 2018 blir 7.200:-

§18 Årsavgift/budget                                   Årsavgiften förblir oförändrad. Kostnaden för snöröjning och sandning har uppjusterats i budgeten. Svevia kommer att lämna offerter under kommande vecka på beläggning av vägen. Pengarna för beläggning kommer att tas från Fond försegling väg.

Budgeten godkändes.

§19 Motioner (inlämnade senast 13/4)    Inga inkomna motioner.  

§20 Övriga frågor                                          Vägskötsel/Skyltar/Buskar.

Det kom förslag om att fräscha upp skyltarna då vissa är både smutsiga och på väg att rasa. Mötesskylt vid fotbollsplan måste åtgärdas då den mejats ned. Spegeln vid Vikstavägen skall bytas ut. Ny köps in från Biltema. Det skulle också behövas röja sly utefter vägen.                     

 § 21 Rapporter & skrivelser                       Inga inkomna rapporter eller skrivelser.

 

§22 Meddelande av plats där stämmo-      Stämmoprotokollet kommer att anslås på

protokollet anslås                                         de 4 anslagstavlor som finns inom området samt skickas ut till samtliga som har anmält sin e-postadress.                                                                                  

§23 Mötets avslutande                                 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

 

 

Vid protokollet                                              Justeras

 

 

Margaretha Andersson                                Rolf Andersson                     Håkan Jansson

 

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad måndag, 07 maj 2018 08:14

07 maj
2018

April

Örkälla Samfällighetsförening

Örkälla Samfällighetsförening

Protokoll från årsmötet den 28 april 2018 i föreningshuset

 • 1. Mötets öppnande

  Lars Hedin hälsade alla 20 personer från 17 tomter välkomna och förklarade mötet för öppnat

   

 • 2. Mötet vederbörligt utlyst

  Mötet ansågs vederbörligt utlyst då kallelsen gått ut 3 veckor före denna dag.

   

 • 3. Godkännande av dagordningen

  Den föreslagna dagordningen godkändes

   

 • 4. Godkännande av debiteringslängd

  Debiteringslängden presenterades och godkändes.

  2 stycken fullmakter lämnades in.

   

 • 5. Val av mötesordförande

  Lars Hedin tomt 90 valdes enhälligt

   

 • 6. Val av mötessekreterare

  Margaretha Andersson tomt 91 valdes enhälligt

   

 • 7. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

  Rolf Andersson tomt 1 och Lars Frögren tomt 72 valdes enhälligt

   

 • 8. Styrelsen och driftansvarigas verksamhetsberättelse

  Den i förväg utskickade verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

   

  Lasse poängterade att vattenkostnaden skjutit i höjden dels pga läckor och dels att Uppsala vatten har höjt vattenavgiften med 20% i år. Rolf Andersson kom med ett förslag att kolla läckor på vattenledningar. Då skarvarna är i metall föreslog han att föreningen använder en metalldetektor för att hitta dessa skarvar och kontrollera om det finns läckor där. Rolf kollar upp detta.

  Elkostnaden för poolen har även den ökat markant förra sommaren. Detta har medfört ett budgetunderskott som gör att årsavgiften kommer att höjas.

  Vad gäller snöpinnarna så fungerade uppsättningen bra, däremot har snöpinnarna inte tagits om hand efter nedtagningen. De ska samlas ihop och placeras i skåpet avsett för dessa.    Andreas Edin flaggade för att hemsidan behöver en annan lösning. Styrelsen beslutar i samråd med Andreas om vilken lösning som passar bäst.

  Till valborg kommer Lucas tomt 94 och Kim tomt 93 att tända brasan i år.

   

 • 9. Kassörens och revisorernas redogörelse

  Den i förväg utskickade balans och resultaträkningen samt revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

   

   

 • 10. Styrelsens ansvarsfrihet

  Mötet beslöt enhälligt att styrelsen får ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

   

 • 11. Motioner angående föreningens verksamhet inlämnade senast den 13 april.

       Inga motioner har inkommit              

 

 • 12 a. Tillbyggnad av poolpumphus för årsmötesbeslut.

  Kostnaden för tillbyggnaden får max uppgå till 40.000:-. Pengarna kommer att tas från skogsfonden. Årsmötet godkänner denna tillbyggnad med en kostnad om max 40.000:-.

§ 12 b. Luftvärmepump för uppvärmning av poolen för årsmötesbeslut.

Det har inkommit 2 offerter, den ena från Kim tomt 93 och den andra som vi går vidare med från Mattias tomt 33. Kostnaden uppgår till 100.000:- och pengarna kommer att tas ur skogsfonden. Luftvärmepumpen kommer att ge en besparing av elkostnaden för poolen på ca 70-80 %. Årsmötet godkände förslaget med en kostnad om 100.000:-.

 

 §   13. Verksamhetsplan/Budget för 2018 och fastställande av årsavgift.

 Medlemsavgiften höjs pga ökade kostnader för vatten och sandning/snöröjning av våra vägar.

Årsavgiften för år 2018 blir 4000:-. Det har redan debiterats 1600:-/hushåll så nästa faktura som skickas ut blir på 2400:-/hushåll.

En öppen fråga ställdes om sandningen och årsmötet tycker att den är utmärkt skött så vår plogare/sandare får fortsätta att ta egna beslut om sandningen trots ökad kostnad.

 

Årsmötet godkände budgeten.

 

 • 14. Val av ordförande på 1 år

  Lars Hedin tomt 90 valdes enhälligt

   

 • 15. Val av 3 styrelseledamöter på 2 år

  Mattias Martinsson tomt 5, Anette Nordström tomt 29 och Helen Järveni tomt 9 valdes som styrelseledamöter på två år.

   

 • 16. Val av 3 suppleanter på 1 år

  Håkan Jansson tomt 48, Tommy Andersson tomt 91 och Lisa Sannestedt tomt 93 valdes som styrelsesuppleanter på 1 år.

   

 • 17. Val av 1 revisor på 2 år

  Lasse Frögren tomt 72 valdes som revisor på 2 år

   

 • 18. Val av 2 revisorsuppleanter på 1 år

  Sofia Skoglund tomt 47 och Kent Hardne tomt 28 valdes som revisorssuppleanter på 1 år

   

 • 19. Val av driftansvariga på 1 år

   

 1. Poolansvariga. Mattias Wallin tomt 33, Richard Svalin tomt 30 och Jesper Lembie tomt 63  valdes.

   

  b) Vattenansvariga.Lars Hedin tomt 90, Tommy Andersson tomt 91, Niklas Ås tomt 60, Kim        Sannestedt tomt 93 och Lucas Choroszuche tomt 94 valdes.

   

  c) Vägansvariga. Håkan Jansson tomt 48 och Robert Ekström tomt 29 valdes.

   

  d) Arbetsledare.Jim Skoglund tomt 47 valdes (med handledning).

   

  e) Stugvärd.Catharina Häggkvist tomt 28 valdes.

   

  f) Gräsklippning vid poolen. Mattias Martinsson tomt 5 valdes.

   

  g) Underhåll vid brevlådor.Jan-Erik Andersson tomt 19, Lasse Frögren tomt 72 och Jenny Thompsson tomt 33 valdes.

   

  h) Underhåll av hemsidan. Andreas Edin tomt 66 valdes.

   

 1. Hantering av snöpinnar för raksträckan och infarterna till området. Lars Hedin tomt 90 och Kim Sannestedt tomt 93 valdes.    

   

 2. Ansvariga att stänga av resp. starta upp pool/vatten-el/beredare/duschar. Tommy Andersson tomt 91 och Lars Hedin tomt 90 valdes.

   

 3. Samordnare Valborg. Anette Nordström tomt 29, samordnare, Kim Sannestedt tomt 93 och Lucas Choroschuche tomt 94 valdes att sköta brasan.

   

  § 20 Val av valberedare. Jenny Thompson tomt 33, sammankallande, Lasse Frögren tomt 72             och Elvira Åkesson tomt 30 valdes.

   

       § 21. Rapporter och skrivelser. Inga inkomna rapporter eller skrivelser.

   

  § 22 Plats där protokollet sätts upp. Lasse informerade att årsmötets protokoll kommer att sättas upp på våra 3 anslagstavlor samt läggas upp på hemsidan, dessutom kommer det att skickas ut till samtliga som anmält en e-postadress.

   

   

  § 23. Övrigt. Hästar/ Kvigor/ Vägunderhåll/Utskick av handlingar. Det kom upp önskemål om att         hästarna inte ska använda våra stigar då de blir förstörda samt nedbajsade. Lars tar upp det med ägaren.

  Det har kommit in en förfrågan om sommarbetesmark inom vårt område för 5 kvigor. Mark som kan användas föreslås på södra sidan om raksträckan.

  Håkan hade sammanställt några punkter som han vill ha åtgärdade för vägen där Lasse föreslog att Håkan går vidare med punkterna byte av vägtrumma och rensning av dike.

  Det inkom synpunkter om att alla handlingar ska vara alla medlemmar tillhanda innan årsmötet vilket inte var fallet detta år då valberedningen inte var färdig med sina förslag.

   

  Det har kommit en ny Dataskyddslag som egentligen inte berör vår förening då vi inte använder   personnummer. Är det någon som inte vill vara med i medlemsregistret så får ni höra av er till styrelsen.

   

       Kom ihåg arbetshelgen den 19-20 maj kl.10-14.         

     § 24. Avslutning

Lars Hedin tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

 

Vid protokollet

 

 

 

-----------------------------------------

Margaretha Andersson

 

 

Justeringsmän

 

 

 

-------------------------              -----------------------------

 Rolf Andersson                    Lars Frögren             

 

 

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad måndag, 07 maj 2018 06:58

02 maj
2018

Åter igen

 

Hej,

 

Dags igen för sökande efter läckage på vårt vattensystem.

Vi kommer att stänga av vattnet till och från under natten.

Beräknas vara klart till klockan 06.00 lördag morgon den 5 maj.

 

Vänligen se till att fylla upp för de nödvändiga behov som kan finnas.

 

Hälsningar

Vattenansvariga

 

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad onsdag, 02 maj 2018 05:26