Startsidan

09 jul
2018

Extra årsmöte

Örkälla Samfällighetsförening

Kallelse till Extra Årsmöte 2018

 

Tid: lördagen den 25 augusti 2018 kl. 12:00 i föreningshuset

 

Anledning: Justering av budget för 2018 p.g.a. vattenförbrukningen samt ökade kostnader för snöröjningen

 

Dagordning

 

1   Mötets öppnande

2   Mötet vederbörligt utlyst

3   Godkännande av dagordning

4   Godkännande av debeteringslängd

5   Val av mötesordförande

6   Val av mötessekreterare

7   Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

8   Ökade kostnader för snöröjning samt sandning (bugeterat 78.000kr har redan överskridits och ligger ackumulerat på ca. 90.000kr)

9   Ökade kostnader för vattnet. P.g.a.  läckor som inte kunnat spårats (budgeterat 129.000kr kommer med stor sannorlikhet att överskridas)

10 För att täcka dessa kostnader beräknar styrelsen att en engångshöjning av medlemsavgiften med 500kr är nödvändig. För extra årsmötet att ta beslut om denna höjning.

11 Plats där protokollet sätts upp

12 Övrigt

13 Avslutning

 

Styrelsen hälsar alla välkomna

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad måndag, 09 juli 2018 05:46

09 jul
2018

Jakt på vattenläckor

Vattnet kommer att vara avstängt torsdag 12 juli kl. 09.00-11.00. Stäng alla era vatttenförbrukningar. Detta underlättar sökning av läckage.

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad måndag, 09 juli 2018 04:45

06 jun
2018

Öppning för bad i poolen

Datum glömde vi skriva när poolen öppnas. Det är från idag 6 juni.

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad onsdag, 06 juni 2018 07:51

05 jun
2018

Vår pool

 

 

 

 

Hej,

 

Kan med glädje meddela att vår pool är färdig att nyttjas från ovan nämnt datum.

Poolansvariga plus andra har jobbat på bra och gjort ett strålande jobb med renovering och finputsning av systemet.

Beslutet från årsmötet om luftvärmepumpen är genomfört så den är på plats och i funktion, utbyggnaden av poolpumphuset är nästan färdigt med en del mindre saker som kvarstår.

 

Hälsningar

Styrelsen

 

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad tisdag, 05 juni 2018 07:01

07 maj
2018

29 april

Örkälla-Spångbo Vägsamfällighetsförening

             Årsmötesprotokoll

 

Tid: Söndagen den 29 april 2018

Plats: Örkälla Föreningshus

Närvarande: 10 medlemmar

 

§ 1 Mötets öppnande                                    Ordförande Lars Hedin hälsade alla medlemmar välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 2 Mötet vederbörligt utlyst                      Mötet förklarades för vederbörligt utlyst.

§ 3 Godkännande av dagordning                Dagordningen godkändes. 

§ 4 Val av mötesordförande                         Till mötesordförande valdes Lars Hedin 

§ 5 Val av mötessekreterare                        Till mötessekreterare valdes Margaretha Andersson      

§ 6 Val av 2 justerare tillika rösträknare   Till justerare och rösträknare valdes Håkan Jansson  och Rolf Andersson

§ 7 Godkännande av debiteringslängd      Debiteringslängden godkändes                 

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse       Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna  

§ 9 Kassörens & revisorernas berättelse   Kassören redogjorde för ekonomin som är god. Det finns 570.000:- på banken. Då det inte är klart om vi får bidrag i fortsättningen för att belägga vägen har vi pengar som räcker för detta års beläggning.

                                                                         Ingen revisor var närvarande men revisorsberättelsen lades fram.

                                                                         Dessa godkändes och lades sedan till handlingarna.       

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen                 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.                                                  

§11 Val av ordförande                                  Till ordförande valdes Lars Hedin.

§12 Val av 2 st styrelseledamöter på 2 år  Till styrelseledamöter på 2 år valdes Tommy Andersson och Gunnar Jäll                     

§13 Val av 2 st styrelse-                                Till styrelsesuppleanter på 1 år valdes Niklas Ås och

suppleanter på 1 år                                       Margaretha Andersson      

§14 Val av revisor på 2 år                            Till revisor på 2 år valdes Lennart Säterberg 

§15 Val av 2 st revisors-                               Till revisorssuppleanter på 1 år valdes Jens Ahrgren suppleanter 1 år                                            och Lisa Sannerstedt

§16 Val av valberedning                              Till valberedning valdes Stig Karlsson, Kenneth Svensson och Rolf Andersson

§17 Arvoden                                                 Styrelsens arvoden för 2018 blir 7.200:-

§18 Årsavgift/budget                                   Årsavgiften förblir oförändrad. Kostnaden för snöröjning och sandning har uppjusterats i budgeten. Svevia kommer att lämna offerter under kommande vecka på beläggning av vägen. Pengarna för beläggning kommer att tas från Fond försegling väg.

Budgeten godkändes.

§19 Motioner (inlämnade senast 13/4)    Inga inkomna motioner.  

§20 Övriga frågor                                          Vägskötsel/Skyltar/Buskar.

Det kom förslag om att fräscha upp skyltarna då vissa är både smutsiga och på väg att rasa. Mötesskylt vid fotbollsplan måste åtgärdas då den mejats ned. Spegeln vid Vikstavägen skall bytas ut. Ny köps in från Biltema. Det skulle också behövas röja sly utefter vägen.                     

 § 21 Rapporter & skrivelser                       Inga inkomna rapporter eller skrivelser.

 

§22 Meddelande av plats där stämmo-      Stämmoprotokollet kommer att anslås på

protokollet anslås                                         de 4 anslagstavlor som finns inom området samt skickas ut till samtliga som har anmält sin e-postadress.                                                                                  

§23 Mötets avslutande                                 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

 

 

Vid protokollet                                              Justeras

 

 

Margaretha Andersson                                Rolf Andersson                     Håkan Jansson

 

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad måndag, 07 maj 2018 08:14