Startsidan

14 jun
2017

Sommar

 
 
Som ni säkert noterat har poolen nu öppnat. Våra poolansvariga har gjort ett jättebra jobb.
Dock behöver gräset behöva klippas runt om poolen samt tillhörande gångvägar.
 
Det är även positivt att vår långraka nu är skrapad samt grusad.
Har träffat de ansvariga för nedgrävningen av fiberledningarna i dag, och gått igenom med dom var våra vattenledningar finns belägna, allt för att undvika avgrävningar.
 
De ligger före tidsplanen och beräknar att påbörja grävningen från Skyttorp hit redan i morgon, och kanske redan börjar gräva inne på vårt område redan nästa vecka.
 
Han som ansvarar för denna etapp 4 heter Krister och jobbar ihop med två kollegor.
Sedan tillkommer fler maskiner samt en kedjegrävare för grävningen in till respektive fastighet.
De kommer att jobba mellan 7-21 måndag till torsdag och räknar att gräva c:a 250 m per dag.
Varje fastighetsägare som anmält intresse av fiber kommer att bli kontaktad när det är dags att påbörja grävningen in till fastigheten var husägaren vill att ingående ledningar skall ligga, samt var i fastigheten tillhörande utrustning skall sättas upp.
 
Var särskild uppmärksam när grävningen startar på eventuella vattenläckor och meddela detta till grävarna som för det vidare till våra vattenansvariga för återställande av ev läckor.
 

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad onsdag, 14 juni 2017 11:12

15 maj
2017

Vägföreningen

Örkälla – Spångbo Vägsamfällighetsförening

Årsmötesprotokoll

Tid: Lördagen den 29 april 2016 kl.15.00

Plats: Örkälla Samfällighets föreningshus

Närvarande: Lars Hedin, Stig Karlsson, Roger Andersson, Niklas Åhs, Margaretha Andersson, Tommy Andersson, Tommy Svensson och Sven Svensson

§ 1 Mötets öppnande Ordförande Lars Hedin hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 2 Mötet vederbörligt utlyst Mötet förklarades vederbörligt utlyst.

§ 3 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes

§ 4 Val av mötesordförande Till mötesordförande valdes Lars Hedin.

§ 5 Val av mötessekreterare Till mötessekreterare valdes Margaretha Andersson

§ 6 Val av 2 st justerare tillika rösträknare Till justerare och rösträknare valdes Sven Svensson och Tommy Svensson

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna

§ 8 Kassörens och revisorernas berättelse Ordförande gick igenom resultatet i kassörens frånvaro och läste upp revisionsberättelsen. Dessa lades sedan till handlingarna.

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§10 Val av ordförande Till ordförande valdes Lars Hedin.

§11 Val av 2 styrelseledamöter på 2 år Till styrelseledamöter på 2 år valdes Ingemar Lekeby

och Roger Andersson

§12 Val av 2 styrelsesuppleanter på 1 år Till styrelsesuppleanter på 1 år valdes Niclas Åhs och

Margaretha Andersson

§13 Val av 1 revisor på 2 år Till revisor på 2 år valdes Mats Wilhelmsson

§14 Val av 2 revisorssuppleanter på 1 år Till revisorssuppleanter på 1 år valdes Jens Ahrgren och Kjell Hedqvist.

§15 Motioner Inga motioner inlämnade.

§16 Val av valberedning Till valberedning valdes Stig Karlsson och Kenneth Svensson

§17 Arvoden Det beslutades att arvodena uppgår till totalt 7.200:-

§18 Årsavgift/Budget Ordförande gick igenom budgeten. Årsavgiften är oförändrad. Avgift för stakning är höjd med 500:-.

§19 Debiteringslängd Debiteringslängden godkändes.

§20 Övriga frågor Ordförande informerade om att vi har bytt kontaktperson hos Trafikverket. Numera är det Tony Arvidsson., region öst. Vi kommer att ha en ny revision av vägen år 2018.

§21 Rapporter och skrivelser Inga rapporter och skrivelser har inkommit.

§22 Plats för stämmoprotokoll Protokollet kommer att anslås på områdets 4 anslagstavlor.

§23 Mötets avslutande Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet Justeras

Margaretha Andersson Sven Svensson Tommy Svensson

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad måndag, 15 maj 2017 04:36

08 maj
2017

Bild på vattenansvariga

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad måndag, 08 maj 2017 05:23

08 maj
2017

Rapport vatten

Sökningen av läcka på våra ledningar blev påverkade av att läckaget vi hade sedan tidigare störde resultatet. Våra ungdomar som tappert ställer upp fixade till för att avsluta det påbörjade arbetet med den tidigare läckan dock återstår lite arbete där för att vänta in rätt material. De blev ivrigt på hejade av medlemmar som passerade.

Fortsättning följer med att spåra andra läckaget som vi befarar finns.

Det kommer att göras med sporadiska (korta) avstängningar under veckan som kommer från 8 till 12 maj. På lördag den 13 maj stängs vattnet åter igen för att lokalisera och eventuellt åtgärda de läckage som upptäcks.

Avstängning av vatten mellan kl. 09.00 till 12.00 lördag 13 maj.

Hälsningar Vattenansvariga (avstämt med styrelsen)

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad måndag, 08 maj 2017 05:14

03 maj
2017

Lördag 6 maj

Vattnet kommer att vara avstängt lördag 6 maj, mellan klockan 9.00-12.00.

Skriven av Catharina Häggkvist
Senast uppdaterad onsdag, 03 maj 2017 10:16